Протокол за постапување

ПО ДОБИЕНА ДОЈАВА НА АЛО БУШАВКО ПРИ ПДАС МЕЃАШИ

Улога на Ало Бушавко

Ало Бушавко, претходно познат како СОС телефон за деца и млади, во рамките на Првата детска амбасада во светот “Меѓаши”, формиран 1993 година, е прв телефон за деца и млади во Македонија. Ало Бушавко при Меѓаши е место каде децата и младите може да разговараат за своите чувства, проблеми, ситуации кои не ги разбираат, да пријават прекршување на некое нивно право или да се информираат за работи од нивен интерес или за своите права. Целта на СОС линијата е да се заштитат правата на децата и младите и да се даде психолошка поддршка преку разговор.

Начела на работа

Ало Бушавко работи според следниве начела:

 1. Најдобар интерес на детето – секогаш на прво место се става интересот на детето, за секоја конкретна ситуација се прави проценка за најдобриот интерес на детето
 2. Доверливост – податоците кои се добиваат од лицата кои се јавиле се од доверлив карактер и не се достапни на јавноста, се користат само за статистички податоци или анализи
 3. Достапност – Ало Бушавко – телефонските броеви и другите комуникациски канали (чет, емаил) се достапни 24/7.
 4. Анонимност – лицата кои се јавуваат и советувачите имаат право да останат анонимни

Што е дете?

Дете се смета секое лице до наполнети 18 години живот, како и лица со пречки во телесниот и менталниот развој до наполнети 26 години живот, според Законот за детска заштита (член 11) и според Конвенцијата за правата на детето се смета за дете (член 1);

Помлад малолетник е малолетник кој има наполнето 14 години, а нема наполнето 16 години (3акон за малолетничка правда, Член 12)

Постар малолетник е малолетник кој наполнил 16 години, а не наполнил 18 години (3акон за малолетничка правда, Член 12);

Помладо полнолетно лице е лице кое наполнило 18, а не наполнило 21 година (3акон за малолетничка правда, Член 12)

Што можам да очекувам?

Ало Бушавко постои пред се' за децата и младите и секогаш се грижи дали некое право на детето е почитувано или повредено и дава совет или предлага акција што е во нивен најдобар интерес.

Ало Бушавко нуди повеќе комуникациски канали: број од фиксен телефон 02 2465 316, мобилен телефон 070 390 632, онлајн чет опција на веб страницата Ало бушавко, емаил, како и посета на нашите простории. За последната можност (посета на просториите), за време на пандемијата со Ковид-19 постои ограничување и истата може да се договори со претходно закажување преку телефон/емаил порака.

Веб страницата Ало Бушавко исто така нуди и советодавни, информативни, едукативни содржини за родители и за возрасни што работат со деца на различни теми. Доколку не можете да најдете информација за тоа што ве интересира, можете да ни пишете и дополнително да ви обезбедиме одговор.

На Ало Бушавко работат волонтери од разни области: псохолози, криминолози, специјани едукатори и рехабилитатори, правници, социјални работници, педагози и др. Тие одговараат на повиците на децата, младите, родителите и други лица. Воспоставуваат доверба со јавувачот, внимателно го слушаат давајќи му простор секому да го искаже својот проблем, дилема или прашање и според природата на повикот даваат соодветни совети, упатуваат до соодветна инситуција, пробуваат да им помогнат на јавувачите да изнајдат правилно решение како е најдобро да се постапи со одреден проблем. Без разлика на природата на повикот, секој повик се разгледува поединечно, без споредување со други слични повици, со цел да се даде приоритет и важност на секоја приказна одделно.

Не постои магично решение за ниту еден проблем. Колку и да се обучени советувачите тие не се во состојба веднаш да го решат кој и да е проблем. Тоа што се нуди е бесплатно психосоцијално и правно советување, поддршка и насочување, упатување до државна институција која е надлежна за конкретниот проблем.

Што можеме да направиме, а што не?

За секој проблем за кој што се бара некаква постапка, тимот на Ало Бушавко разговара и тимски одлучува за следните чекори. По потреба се вклучуваат и други членови од Меѓаши.

Во некои области имаме можности за постапување, но некаде не.

Наши ингеренции

Како невладина организација можеме да го направиме следното:

 • Да ги застапуваме правата на детето
 • Да дадеме психолошко и правно советување на или за деца
 • Да ве упатиме до советници во училиштата (психолози, педагози, дефектолози), до институциите за заштита на деца или до институциите за спроведување на законот (центар за социјална работа, полиција, Народен правобранител), до здравствени работници или до други организации како посоодветни за решавање на конкретниот проблем и да соработуваме со нив доколку е потребно
 • Да преземеме директна акција заедно со надлежни институции по нивно барање, на пример, со интервентен тим на Центарот за социјални работи од Скопје, полиција итн.
 • Директно да се обратиме до надлежните институции за спроведување на законот преку допис, барање, известување, или повик
 • Да пријавиме случај до соодветната институција во име на дојавувачот по претходна добиена писмена дозвола од истиот, вклучително и дозвола добиена по електронски пат.

Немаме ингеренции

Немаме никаква надлежност да го направиме следното:

 • Да ги застапуваме правата на возрасните при бракоразводни постапки, сопственички права, наследноправни односи, лични тужби и слично
 • Да даваме психолошки и правни совети на возрасни за нивни лични проблеми во кои не се директно засегнати децата
 • Да извршуваме контрола на лице место во која било јавна институција (центар за социјална работа, училиште итн) или приватна (спортски клубови, игротеки и слчно). Можеме САМИ да упатиме апел или пријава до надлежните да извршат контрола.
 • Да правиме теренски увид, на пример посета на семејство, на место на случување на настан, јавни места итн.
 • Да споделуваме работи кои ни се доверени како информација меѓу јавувачите засегнати за ист настан или проблем
 • Да споделуваме дописи од институции за спроведување на законот, на родителите/јавувачите
 • Да вршиме медијација при нарушени меѓучовечки односи меѓу правни и физички лица во кои се вклучени деца
 • Да даваме препораки за судски одлуки и решенија на центрите за социјална работа.
 • Да истражуваме во јавни или приватни установи по добиена дојава (вработени во установи, училишта, меѓучовечки односи, видео снимки, фотографии, настани итн). Меѓаши не е истражен орган и нема такви надлежности

Соработка со институции

За сите работи за кои немаме ингеренции, соработуваме со сите надлежни институции но често и со други организации и стручни служби. Ало Бушавко соработува со локалните власти, надлежни институции, како и со други невладини организации со цел да се заштитат децата и младите. Најчесто соработуваме со центрите за социјална работа, Народниот правобранител, Државниот просветен инспекторат, Министерството за труд и социјална политика, Основното јавно обвинителство и др. организации: ХЕРА, Прв семеен центар, Коалиција за правично судење, Здружение на млади правници и др.