Protokolli i veprimit

PAS NJOFTIMIT TË MIRË TË ALO BUSHAVKO GJATË PDAS MEGJASHI

Roli i Alo Bushavkos

Alo Bushavko, i njohur më parë si telefoni SOS për fëmijë dhe të rinj, në kuadër të Ambasadës së parë të fëmijëve në botë "Megjashi", i themeluar në vitin 1993, është telefoni i parë për fëmijë dhe të rinj në Maqedoni.
Alo Bushavko pranë Megjashit është një vend ku fëmijët dhe të rinjtë mund të flasin për ndjenjat, problemet, situatat që nuk i kuptojnë, të raportojnë shkeljen e ndonjë të drejtë të tyre apo të informohen për gjëra në interesin e tyre apo për të drejtat e tyre.
Qëllimi i linjës SOS është të mbrohen të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve dhe tu jepet mbështetje psikologjike nëpërmjet bisedës.

Parimet e punës të Alo Bushavkos

Alo Bushavko punon sipas parimeve në vijim:

 1. Interesi më i mirë i fëmijës - interesi i fëmijës është gjithmonë i pari, për çdo situatë konkrete bëhet vlerësim për interesin më të mirë të fëmijës.
 2. Konfidencialiteti - të dhënat e marra nga telefonuesit janë konfidenciale dhe nuk janë të disponueshme për publikun, përdoren vetëm për të dhëna statistikore ose analiza
 3. Disponueshmëria – Alo Bushavko - numrat e telefonit dhe kanalet e tjera të komunikimit (chat, email) janë në dispozicion 24/7.
 4. Anonimiteti – telefonuesit dhe këshilltarët kanë të drejtë të mbeten anonim

Çfarë është fëmijë?

Fëmijë konsiderohet çdo person deri sa ti mbushë 18 vjet jetë, si dhe personat me pengesa në zhvillimin trupor dhe mendor deri sa ti mbushë 26 vjet jetë, sipas Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve (neni 11) dhe Konventës për të drejtat e fëmijës. konsiderohet fëmijë (neni 1);

I mitur më i ri është i mituri që ka mbushur 14 vjet, por nuk ka mbushur 16 vjet (Ligji për drejtësinë për të mitur, Neni 12)

I mitur më i madh është i mituri i cili ka mbushur 16 vjet, por nuk i ka mbushur 18 vjet (Ligji për drejtësinë për të mitur, Neni 12);

I rritur më i ri është personi i cili ka mbushur 18 vjet, por nuk ka mbushur 21 vjet (Ligji për drejtësinë për të mitur, Neni 12)

Çfarë mund të pres?

Alo Bushavko ekziston para së gjithash për fëmijët dhe të rinjtë dhe gjithmonë kujdeset nëse e drejta e një fëmije respektohet ose thyhet dhe jep këshilla ose propozon veprim që është në interesin e tyre më të mirë.

Alo Bushavko ofron më shumë kanale komunikimi: numri nga telefoni fiks 02 2465 316, telefon celular 070 390 632, opsioni online chat në veb faqen Alo Bushavko, email, si dhe vizitë në zyrat tona. Për mundësinë e fundit (vizita në zyrat tona), gjatë pandemisë së Kovid-19 ka kufizim dhe mund të dakordohemi me termin paraprak nëpërmjet telefonit ose porosi në email.

Veb faqja Alo Bushavko gjithashtu ofron përmbajtje këshilluese, informative, edukative për prindërit dhe të rriturit që punojnë me fëmijët në tema të ndryshme. Nëse nuk mund të gjeni informacione për atë që ju intereson, mund të na shkruani dhe do t'ju sigurojmë përgjigje.

Në Alo Bushavko punojnë vullnetarë nga fusha të ndryshme: psikologë, kriminologë, edukatorë special dhe rehabilitues, juristë, punonjës socialë, pedagogë etj. Ata i përgjigjen thirrjeve të fëmijëve, të rinjve, prindërve dhe të tjerëve. Kriojnë besim me telefonuesin, dëgjonë me kujdes duke i dhënë çdokujt hapësirë për të shprehur problemin e vetë, dilemë ose pyetje, dhe sipas natyrës së thirrjes, japin këshilla të përshtatshme, i drejtojnë ksh institucioni i duhur, përpiqen tu ndihmojnë telefonuesve të gjejnë zgjidhje të duhur si më së miri të veprohet me problemin. Pavarësisht nga natyra e thirrjes, çdo thirrje shqyrtohet individualisht, pa krahasuar me thirrjet e tjera të ngjashme, me qëllim që tu jepet prioritet dhe rëndësi çdo tregimi veç e veç.

Nuk ekziston zgjidhje magjike për asnjë problem. Sado që të jenë të trajnuar këshilluesit, ata nuk janë në gjendje të zgjidhin menjëherë cilindo problem. Ajo që ofrohet falas është këshillimi psikosocial dhe ligjor, mbështetja dhe udhëzimi, drejtimi kah institucioni shtetëror që është kompetent për problemin konkret.

ÇFARË MUND TË BËJMË DHE ÇFARË JO?

Për çdo problem për të cilin kërkohet ndonjë procedurë, ekipi i Alo Bushavkos diskuton dhe ekipi vendos për hapat e ardhshëm. Sipas nevojës kyçen edhe antëarët e tjerë të Megjashit.

Në disa fusha kemi mundësi të veprojmë, por diku jo.

KOMPETENCAT TONA

Si organizatë joqeveritare mund të bëjmë sa vijon:

 • Avokimi për të drejtat e fëmijës
 • T’u japim këshillim psikologjik dhe juridik fëmijëve ose për fëmijë
 • T’ju udhëzojmë deri tek këshilltarët e shkollave (psikologë, pedagogë, edukatorë specialë), institucionet për mbrojtjen e fëmijëve ose tek institucionet për zbatimit e ligjit (qendra për punë sociale, policia, avokati i popullit), tek punonjësit shëndetësorë ose organizata të tjera si më kompetente për zgjidhjen e problemit konkret dhe të bashkëpunojmë me ato nëse është e nevojshme.
 • Të ndërmerren veprime të drejtpërdrejta së bashku me institucionet kompetente me kërkesën e tyre, si p.sh., me ekipin intervenues të Qendrës për punë sociale nga Shkupi, policinë etj.
 • T’i kontaktojmë drejtpërdrejt institucionet kompetente për zbatimin e ligjit duke u shkruar letër, kërkesë, njoftim ose telefonatë
 • Të raportojmë rast tek institucioni përkatës në emër të personit që paraqet rastin pasi të kemi marrë paraprakisht lejen me shkrim prej tij/saj, duke përfshirë autorizimin e marrë në mënyrë elektronike.

PA KOMPETENCA

Nuk kemi asnjë kompetencë ta bëjmë sa vijon:

 • Të avokojmë të drejtat e të rriturve gjatë procedurave të divorcit, të drejtat pronësore, marrëdhëniet trashëgimore, paditë personale etj.
 • T'u japë këshilla psikologjike dhe juridike të rriturve për problemet e tyre personale në të cilat fëmijët nuk preken drejtpërdrejt
 • Të bëjmë kontroll aty për aty në çdo institucion publik (qendër për punë sociale, shkollë etj.) ose privat (klube sportive, kënde lojërash etj.). Mundemi VETË të apelojmë ose raportojmë tek autoritetet për të kryer kontrollë.
 • Të kryejmë inspektime në terren, për shembull vizitë familjeje, një vend ngjarje, në vende publike, etj.
 • Të ndajmë gjërat që na janë besuar si informacion midis telefonuesve të prekur nga e njëjta ngjarje apo problem
 • Të ndajnë letra nga institucionet për zbatimin e ligjit, prindërve/telefonuesve
 • Të ndërmjetësojë në marrëdhëniet e prishura ndërpersonale ndërmjet personave juridikë dhe fizikë në të cilat përfshihen fëmijët
 • Të japim rekomandime për vendimet gjyqësore dhe vendimet e qendrave për punë sociale.
 • Të hetojmë në institucione publike apo private pas marrjes të njoftimit (punonjës në institucione, shkolla, marrëdhënie ndërpersonale, video inçizime, fotografi, ngjarje etj.). Megjashi nuk është organ hetimor dhe nuk ka kompetenca të tilla

Bashkëpunim me institucione

Për të gjitha çështjet për të cilat nuk kemi kompetenca, bashkëpunojmë me të gjitha institucionet kompetente por shpeshherë edhe me organizata të tjera dhe shërbime profesionale. Alo Bushavko bashkëpunon me autoritetet vendore, institucionet kompetente, si dhe me organizata të tjera joqeveritare me qëllim që të mbrohen fëmijët dhe të rinjtë. Më shpesh bashkëpunojmë me qendrat për punë sociale, Avokatin e Popullit, Inspektoratin shtetëror të arsimit, Ministrinë e punës dhe politikës sociale, Prokurorinë Themelore Publike dhe të tjera. organizatat: HERA, Qendra e parë familjare, Koalicioni për gjykim të drejtë, Shoqata e juristëve të rinj etj.